Skolegårder i moss

Skolegårdene I Moss ble sist oppgradert i forbindelse med 6-årsreformen i 1997. Få ressurser ble etter det brukt på å ruste opp skoleområdene. Det er på bakgrunn av det utarbeidet en mulighetsstudie for hver av de 9 skolene. Målet har vært å kartlegge mangler og svakheter ved uteområdet til den enkelte skole og å komme med forslag til tiltak for at alle skolegårdene skal innfri i forhold til dagens standard for utforming og opparbeidelse. Arbeidet har munnet ut i planskisser som viser forslag til opparbeidelse av skolegårdene.

Behovsvurderingen av de 9 skolene er gjort ut i fra grunntanken om at alle elever i Moss har rett til et skolemiljø som fremmer helse, læring og trivsel. Jfr. Opplæringsloven § 9a. Skolegårdene har en viktig funksjon som knutepunkt for nærmiljøet utenfor skoletid. Skolens utearealer skal med andre ord betjene organisert og egenorganiserte aktiviteter, både innenfor og utenfor skoletid. Skoleområdet er et sted for læring, sport, lek og forskjellige arrangementer gjennom hele dagen.

Vi har hatt fokus på at skolegårdene skal gis et helhetlig formgrep. Vi vurderte det som viktig å bevare hver enkelt skolegårds særlige kvaliteter samtidig som det ble tilført nødvendige oppgraderinger.

.

 

 

 

 

 

Sted: Moss kommune

Oppdragsgiver: Moss kommune

Prosjekttype: Analyse og funksjonsbeskrivelse av de offentlige barneskolene i Moss.

Oppdragsperiode: Høsten 2015

Ansvarlig prosjekterende: Maria Thøgersen Eide.

Prosjektmedarbeider: Ida Skjoldager