Løkenåsen

Løkenåsen ligger i Fet kommune innenfor 2 km radius fra sentrum. Åsen utgjør et grønt bakteppe for Fet sentrum og utgjør en av flere inngangsporter til markaområder. I 2008 ble prosjektområdet regulert til boligformål. I reguleringen ble det stilt krav til omfattende utredning av landskapsforhold før søknader om tiltak i planområdet kunne behandles.  

I utredningen redegjøres det for anbefalte boligtyper og bebyggelsesstruktur, opprettholdelse av grønnstruktur, nær- og fjernvirkninger, nødvendig terrengbehandling og masseberegninger. Områdets til dels sterke stigningsforhold har vært premissgivende.  

Motto: Høy bokvalitet gjennom alle livets faser.

 

 

.

 

 

 

 

 

Sted: Moss kommune

Oppdragsgiver: Løkenåsen Eiendomsutvikling AS

Prosjektnavn: Bruk av parker i Moss.

Prosjekttype: Landskapsanalyse for detaljregulering av nytt boligfelt. Utarbeidelse av forprosjekt med plassering av ca. 250 nye boliger samt adkomst til disse. 3D modellering for analyser og visualisering.

Oppdragsperiode: 2012-2014

Anssvarlig landskapsarkitekt: Ida Skjoldager

Faglig ansvarlig: Åsa Hjorth