Ålerudmyra skytebane

For å avbøte støyulemper fra en eksisterende skytebane, er det utarbeidet reguleringsplan og igangsatt terrengarbeider for å støyskjerme skytebanen med støyvoller. In situ har bistått i reguleringsprosessen. Skytebanen totalrenoveres med opparbeidelse av støyvoller, nye 100-, og 200-metersbaner, nytt klubbhus og nytt veisystem med parkering.

Anlegget bygges opp som et midlertidig massedeponi for grave- og rivemasser og for lett forurensede masser.  I prosjektet inngår rensesystemer for sigevann og håndtering av overvann, med rensedam, pukkgrøfter og fordrøyningsmagasin som bygges inn i vollene.

Det er salamander i området, og det har vært fokus på å ivareta salamanderbestanden i prosjektet. Det legges til rette med dammer for salamander i anleggsfasen og ved ferdigstillelse. Dammene inngår som naturlige og estetiske landskapselementer i det ferdige anlegget.

Firluftsinteressene og landbruksinteressene ivaretas ved at muligheter for ferdsel forbi skytebanen forbedres med nytt veisystem, samtidig som sikkerheten styrkes ved at skytebanene avgrenses av voller, som også reduserer støy til omgivelsene.

 

 

Sted: Ålerudmyra, Ås kommune

Oppdragsgiver: Aalerudmyra AS

Prosjektperiode: 2015-2018

Landskapsarkitekt: Daniella Wennberg

Naturfaglig rådgivning: Kjell Sandås, Naturfaglige konsulenttjenester

Rådgivende ing. Geoteknikk: Løvlien Georåd AS v/Kristoffer Rabstad

Rådgivende konsulent Støy og sikkerhet: Rieber prosjekt AS v/ Dag Rieber