Åkerbergmosen næringsområde

Regulering og konsekvensutredning

 

Det er utarbeidet detaljreguleringsplan med hensikt å utvide eksisterende næringsområde på Åkebergmosen i samsvar med kommuneplan for Råde. Eksisterende del av næringsområde inngår i reguleringsplanen, slik at det legges til rette for en helhetlig utforming av næringsområdet, både med tanke på sammenheng i grønnstruktur og veisystem, og i forhold til utforming og organisering av bebyggelsen.

 

Til reguleringsplanen er det gjennomført en konsekvensutredning som omfatter temaene grunnforhold og hydrologi, natur-, og friluftslivsverdier, landskapsestetikk, nærmiljø og næringsutvikling. Terrengmodell er benyttet for å illustrere ulike typer utbyggingsmønster og effekt av volum og høyde på bebyggelse, og av vegetasjonsskjerming. Det er også vurdert ulike alternativer for arealdisponering, bebyggelsesstruktur og vegsystem. Konsekvensutredning og terrengmodell med landskapsanalyse, har vært styrende for utformingen av reguleringsplanen. I planen er det satt av soner med naturformål og grønnstruktur som skal ivareta natur- og landskapsverdiene rundt tjernet og ivareta vassdragsstrukturen. Vegetasjonsbeltene vil gi området et gjennomgående grønt preg, samtidig som det har vært fokus på å legge til rette for et effektivt og variert næringsområde som tilfredsstiller bedriftenes behov.

 

Sted: Åkerbergmosen næringsområde, Råde kommune

Oppdragsgiver:Veidekke eiendom AS

Prosjektperiode: 2009-2015

Omfang: 434daa

Landskapsarkitekt: Daniella Wennberg og Gro H. Tandberg

Rådgiv. ing. geoteknikk: Multiconsult v/ Dag Erik Juslheim

Naturfaglig rådgivning: Wergeland Krog naturkart