garderåsen

Garderåsen er ett av Fet kommunes godt etablerte boligområder og oppføringen av de tre blokkene inngår som en utvidelse av dette.

Gjennom arbeidet med utomhusplanen er utvendige adkomster til p-kjellere og boligplan, plassering av renovasjon, opparbeidelse av grøntområder og lekeplass løst.

Bebyggelsen utgjør boligfeltets ytre grense mot skogsmark og landbruksområder og det er lagt opp til at tomtens grøntarealer skal preges av dette med skogsvegetasjon nært inn mot byggene.   I grøntarealer mellom byggene legges det til rette for lek og adkomst til tilstøtende skogsmark. Kjørearealer og private uteoppholdsarealer skjermes med tilplantet buskvegetasjon.

Prosjekttype: Utomhusplan for 3 lave blokker

Størrelse: Ca. 7180 m2

Kostnad: Ukjent

Oppdragsgiver: TBA gruppen AS v/Roger Karlsen

Oppdragsperiode: 2013-2014

Ansvarlig prosjekterende: Ida Skjoldager

Faglig ansvarlig: Åsa Hjorth

Nøkkelpersonens oppgave: Utarbeidelse av detaljprosjekt. Oppfølging i byggefasen.

Arkitekt: Prosjektim Arkitektkontor AS