Løkenåsen boligområde, LANDSKAPSPLAN

Løkenåsen ligger i Fet kommune innenfor 2 km radius fra sentrum. Åsen utgjør et grønt bakteppe for Fet sentrum og utgjør en av flere inngangsporter til markaområder. I 2008 ble prosjektområdet regulert til boligformål. I reguleringen ble det stil krav til omfattende utredning av landskapsforhold før søknader om tiltak i planområdet kunne behandles.

I utredningen redegjøres det for anbefalte boligtyper og bebyggelsesstruktur, opprettholdelse av grønnstruktur, nær- og fjernvirkninger, nødvendig terrengbehandling og masseberegninger. Områdets til dels sterke stigningsforhold har vært premissgivende.

 Motto: Høy bokvalitet gjennom alle livets faser.

 Utarbeidelsen av landskapsplanen har vært et samarbeid mellom TAG arkitekter AS og In Situ landskapsarkitekter AS. Landskapsplanen ble godkjent av Fet kommune i juni 2014.

3D modell for landskapsplanen kan sees på følgende nettadresse:

https://infraworks360.autodesk.com/viewer/index.html?url=https://infraworks360.autodesk.com/api/account/12dd36125ddf11e3bef11231392cf885/group/1314/scenario/L%C3%B8ken%C3%A5sen%20landskapsplan%20del%202 (Visningen forutsetter at Google crome er installert som nettleser)

Modellen kan også sees på Ipad gjennom appen Autodesk InfraWorks 360:

https://infraworks360.autodesk.com/viewer/iPadLauncher.html?account=12dd36125ddf11e3bef1123

1392cf885&group=1314&scenario=L%C3%B8ken%C3%A5sen%20landskapsplan%20del%202.

Prosjekttype: Landskapsanalyse for detaljregulering av nytt boligfelt med ca. 250 nye boliger.

 Størrelse: Ca. 290 000 m2

Omfang/kostnad: Ukjent

Oppdragsgiver: Løkenåsen Eiendomsutvikling AS v/Svein Skuseth,

Prosjektperiode: 2012-2014

 Ansvarlig prosjekterende: Ida Skjoldager

Faglig ansvarlig: Åsa Hjorth

Nøkkelpersonens oppgave: Utarbeidelse av forprosjekt med plassering av ca. 250 nye boliger samt adkomst til disse.  3D modellering for analyser og visualisering.